Ing. Libor Gula, M.A.

Miestne zastupiteľstvo – volebný obvod 2, Mestské zastupiteľstvo

Dúbravka

Silný, nekúpiteľný hlas za Dúbravku v mestskom zastupiteľstve.

Email:  libor.gula@centrum.sk

44 rokov

Som rodený Bratislavčan a do Dúbravky som prišiel z Ružinova, manželka lekárka pochádza z Dúbravky. Mám 44 rokov, som otcom troch dcér. Som ekonóm, hovorím plynule francúzsky, anglicky, nemecky, rusky, dohovorím sa aj arabsky. ZŠ som vychodil striedavo v Bratislave a v Alžírsku kde moja mama pracovala osem rokov ako lekárka. Vyštudoval som zahraničný obchod na Obchodnej fakulte EU v Bratislave. Posledný ročník štúdia som ukončil na College of Europe v Bruggách v Belgicku, kde som získal postgraduálny titul v ekonómii. Pracoval som 5 rokov ako finančný manažér v automobilovej firme Renault, následne som pôsobil viac ako 5 rokov ako ekonomický a finančný radca a zástupca Ministerstva financií SR (MF SR) v OECD v Paríži. Po návrate domov som pracoval dva roky ako riaditeľ odboru bankovníctva na MF SR a potom opäť v súkromnom sektore ako manažér pre treasury a banky v automobilovej fabrike PSA v Trnave. V súčasnosti pracujem ako finančný a ekonomický expert v nadnárodnej IT spoločnosti. Vo voľnom čase sa venujem opernému spevu, prechádzkam v prírode so psom a športu. V komunálnej politike sa angažujem už jedno volebné obdobie ako miestny poslanec a predseda ekonomickej komisie. Do komunálnej politiky som sa rozhodol vstúpiť pred štyrmi rokmi pre machinácie a krivdy, ktoré sa v Dúbravke v mojom okolí diali a ktoré som inak nevedel zmeniť. Dnes môžem povedať, že sa veci zásadne zmenili a došlo k výraznému obratu. Splnili sme veľkú väčšinu volebných sľubov, ktoré sme občanom pred voľbami dali ako veľká pravicová koalícia. Odvtedy však pretieklo Dunajom už veľa vody a som presvedčený, že mnohé veci sa v Dúbravke dajú zmeniť ešte výraznejšie a Dúbravka sa môže mať lepšie. Preto si dovoľujem požiadať opäť o Vašu dôveru, nielen na miestnej, ale pre väčší dopad aj na mestskej úrovni.

Program

Za svoje najväčšie úspechy počas uplynulého volebného obdobia považujem:

 • Z medzinárodnej finančnej inštitúcie som zabezpečil takmer bezúročné finančné zdroje na rekonštrukciu Domu kultúry. V prípade ich čerpania by mestská časť ušetrila financie na poplatkoch komerčným bankám a mohla ich investovať na iné priority.
 • Rázne odmietam návrhy, ktoré sú pre našu mestskú časť nevýhodné
 • Odmietnutie návrhu magistrátu na zvyšovanie daní z nehnuteľností. Upozornil som na nevýhody pre našu mestskú časť a na faktické chyby návrhu. Miestne zastupiteľstvo následne návrh odmietlo. Žiaľ, návrh bol napriek tomu na magistráte prijatý.
 • Podporil som odmietavé stanovisko k výstavbe nájomných bytov Pri Kríži, pokiaľ nebude vyriešená najmä otázka parkovania.
 • Tlak na reguláciu výstavby. Pravidelne požadujem detailné informácie o stavebných zámeroch a hlasujem proti, ak zámer nezapadá do dotknutého územia, alebo ak obchodné a súkromné záujmy prevažujú nad záujmom väčšiny obyvateľov. Požadujem, aby boli poslanci informovaní o všetkých veľkých stavebných zámeroch v Dúbravke.
 • Bol som proti zadĺženiu metskej časti a vyčerpaniu jej rezervného fondu. Presadzujem efektívne vynakladanie výdavkov, najmä na chod mestskej časti a na oblasti, kde je možné dosiahnuť úspory.

Žiaľ, na výraznejší pokrok niekedy chýba dostatočná podpora či už v miestnom alebo v mestskom zastupiteľstve. Ak by som dostal dôveru občanov Dúbravky, moje priority na nasledovné obdobie sú nasledovné:

Viac peňazí pre Dúbravku

 • Úprava hospodárenia mestskej časti tak, aby jediným úverom mestskej časti bol úver na rekonštrukciu Domu kultúry. V súčasnosti mestská časť čerpá komerčný úver 1 milión Eur napriek faktu, že jej príjmy vzrástli od začiatku volebného obdobia v roku 2014 o 70%, z 8,8 na takmer 15 mil. Eur v roku 2018.
 • Prostredníctvom úspor v hospodárení mestskej časti, najmä na chod úradu, vytvorenie rezervy na pokrytie splátok úveru a mimoriadnych výdavkov. Cieľová úroveň rezervného fondu bude presahovať 1 mil. Eur.
 • Zriadenie Dúbravského podniku technických služieb na vykonávanie letnej i zimnej údržby a iných technických služieb a nadviazanie spolupráce s Karlovou Vsou a mestom v tejto oblasti s cieľom zdieľania techniky a personálu a z toho vyplývajúceho šetrenia finančných prostriedkov. V súčasnosti vynakladá mestská časť na letnú a zimnú údržbu 400 tis. Eur ročne a tieto náklady neustále rastú. Ak by sme zohľadnili náklady na iné práce, ktoré by mohol takýto podnik vykonávať, úspory by boli ešte vyššie.

Kultúra a sociálna oblasť

 • Rekonštrukcia Domu kultúry a jeho premena na najmodernejší kultúrny stánok v majetku mestskej časti v rámci celej Bratislavy.
 • V spolupráci s mestom identifikovať vhodnú lokalitu a pozemky na vybudovanie nového dúbravského cintorína.
 • Zavedenie skutočnej plurality názorov tak v Dúbravských novinách ako aj v Dúbravskej televízii tak, aby občania boli informovaní o výhodách aj nevýhodách prijímaných rozhodnutí a tieto médiá nepôsobili jednostranne orientované.
 • Zvýšenie podpory denných centier seniorov a zriadenie nových zariadení pre seniorov prostredníctvom rekonštrukcie existujúcich spustnutých zariadení na území mestskej časti ako napríklad objekt bývalej škôlky na Ulici kpt. Rašu.

Regulácia výstavby

 • Vypracovanie územných plánov zón, ktoré sú najviac dotknuté novou výstavbou (Pod Záhradami, Pri Kríži až po Penati, Na Vrátkach, Tavaríkova osada).
 • Zriadenie špeciálneho oddelenia v rámci úradu, ktorého cieľom bude monitorovať situáciu s pozemkami v Dúbravke  s cieľom zamedziť špekuláciám s pozemkami a negatívnemu dopadu na našu mestskú časť.

Riešenie dopravnej situácie

 • Rozšírenie Harmincovej a tlak na rozbehnutie prác s cieľom predĺženia Saratovskej ulice až na Bory.
 • Budovanie nových parkovísk najmä zo zatrávňovacích dlaždíc a prijatie jednotnej parkovacej politiky v spolupráci s mestom.
 • Budovanie nových cyklotrás v rámci mestskej časti a prepojenie Dúbravky cyklotrasou smerom na Devínsku Novú Ves.